Stowarzyszenie Polskich Muzyków KościelnychStowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych

Informacja dla wstępujących do SPMK

Według Statutu Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych (Rozdz. 2 Art. 1, 2 i 3) członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być praktykujący katolicy związani z uprawianiem muzyki sakralnej posiadający wyższe wykształcenie muzyczne lub muzykologiczne. W uzasadnionych przypadkach Zarząd ma prawo przyjąć na członka zwyczajnego Stowarzyszenia osobę nie spełniającą kryterium wykształcenia muzycznego.

Kandydat na członka Stowarzyszenia winien złożyć Zarządowi pisemny wniosek o przyjęcie, poparty przez co najmniej dwóch członków zwyczajnych.

W praktyce należy pobrać poniższe dokumenty, wypełnić je i przesłać na adres pocztowy Sekretariatu SPMK wraz z dwiema pisemnymi rekomendacjami od dwóch członków zwyczajnych SPMK. Równocześnie skany wypełnionych dokumentów należy przesłać na adres mailowy Sekretariatu SPMK: sekretariat.spmk@gmail.com.

Deklaracja do pobrania

Klauzula informacyjna RODO

Obecni Członkowie mają możliwość zapoznania się z klauzulą informacyjną  oraz podpisania i przesłania jej pocztą tradycyjną.

Klauzula informacyjna RODO (dla Członków)

W dniu 4 lutego 2020 r. Zarządu SPMK podczas spotkania w Częstochowie podjął następującą uchwałę:

Komisja Kwalifikacyjna rozpatruje wnioski do dnia 31 stycznia każdego roku i przedstawia pisemne sprawozdanie Zarządowi SPMK zgodnie z art. 8. Statutu SPMK. W związku z powyższym termin nadsyłania wniosków do sekretariatu SPMK upływa 31 grudnia roku poprzedzającego. Na posiedzeniu, które zwyczajnie odbywa się z początkiem lutego każdego roku, Zarząd w wyniku głosowania decyduje o przyjęciu zgłaszającej się osoby do Stowarzyszenia. W przypadku decyzji pozytywnej zgłaszający się otrzymuje status członka - kandydata (zob. art. 6. oraz art. 11. Statutu SPMK), o czym będzie niezwłocznie poinformowany. Członkowie - kandydaci otrzymują zaproszenie do udziału w najbliższym zjeździe wrześniowym. Uzyskują wówczas członkostwo zwyczajne, o ile wezmą udział w zjeździe. W przeciwnym razie pozostają w dalszym ciągu członkami - kandydatami, bądź na wniosek Komisji Kwalifikacyjnej mogą zostać pozbawieni członkostwa przez Zarząd zgodnie z art. 11. pkt. 2 Statutu SPMK. Zgłoszenia osób ubiegających się o członkostwo w Stowarzyszeniu przekazane po 31 grudnia danego roku będą rozpatrywane dopiero w roku następnym.

Uwaga: Członkowie - kandydaci nie są zobowiązani do opłacania składek członkowskich.

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.