Stowarzyszenie Polskich Muzyków KościelnychStowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych

Informacje dla Autorów

1) Autor publikujący na łamach Musica Ecclesiastica. Rocznik Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych powinien przesłać drogą elektroniczną:

 • właściwie przygotowany tekst (wymogi edytorskie zob. niżej);
 • oddzielnie pliki graficzne oraz znaki specjalne;
 • notę biograficzną (ukończone studia, uzyskane stopnie naukowe, aktualnie pełnione funkcje, zajmowane stanowiska, miejsce pracy);
 • dane kontaktowe (adres, e-mail lub telefon);
 • streszczenie w języku kongresowym (wyjątkowo w innym);
 • tłumaczenie tytułu artykułu;
 • słowa klucze (3-5) również z tłumaczeniem na język kongresowy.

2) Do druku przyjmowane są opracowania typu:

 • artykuł naukowy;
 • recenzja publikacji, nagrania bądź wydarzenia;
 • omówienie;
 • sprawozdanie.

3) Materiały (komplet) do druku w danym roczniku należy przesłać do dnia 30 kwietnia. Teksty nadesłane po tym terminie zostaną zakwalifikowane do druku w roku następnym. Rocznik ukazuje się w miesiącach letnich. W przypadku dużej liczby zgłoszonych tekstów, nawet przed upływem wskazanego terminu, Redakcja zastrzega sobie prawo publikacji w numerze następnym.

4) W celu zabezpieczenia oryginalności artykułów naukowych (zapora ghostwriting) redakcja wymaga złożenia pisemnej podpisanej własnoręcznie deklaracji, że nadesłany do druku tekst jest oryginalny i nie był dotąd nigdzie publikowany. Bez złożonego oświadczenia materiał nie zostanie opublikowany. Oświadczenie w kwestii utrzymania standardów etycznych obowiązujących w czasopiśmie POBIERZ TUTAJ.

5) Redakcja wymaga również złożenia oświadczenia o przeniesieniu majątkowych praw autorskich. Bez złożonego powyższego oświadczenia materiał nie zostanie opublikowany. Zgoda na przeniesienie majątkowych praw autorskich POBIERZ TUTAJ.

6) Autorzy zgłaszający teksty naukowe zobowiązani są podać numer ORCID. W przypadku pozostałych materiałów podanie numeru ORCID jest wskazane, ale nie wymagane.

7) Przy nazwisku autora w górnym lewym narożniku należy podać afiliację (o ile występuje). Osoby duchowne dołączają odpowiedni skrót (s., ks., o.) oraz akronim zakonu. Przy nazwisku autora Redakcja nie ujawnia stopni i tytułów naukowych – te zawarte są w biogramach na końcu każdego zeszytu.

8) Zgłoszenie tekstu do publikacji w Musica Ecclesiastica jest równoznaczne ze zgodą autorów na umieszczenie pełnotekstowej wersji pracy w bazach internetowych, w których rocznik funkcjonuje.

9) Autorzy biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawną i majątkową za umieszczone w tekście materiały, które mogą być objęte odrębnymi prawami przynależnymi osobom trzecim. Redakcja nie pośredniczy w negocjacjach między autorami i właścicielami tychże praw. W przypadku odkrycia naruszenia praw, o których mowa wyżej, nawet po opublikowaniu materiału, Redakcja wszczyna właściwe procedury administracyjne i prawne.

WYMOGI EDYTORSKIE

1) Tekst powinien być przygotowany do wydruku w formacie A4 wyłącznie w formie edytowalnej (.rtf, .doc, .docx). Tabele należy przygotować w oddzielnym pliku (.xls, .xlsx).

2) Formatowanie należy ograniczyć do podstawowych kodów. Poza opisem bibliograficznym należy używać podstawowej odmiany czcionki (bez podkreśleń, pogrubień i innych wyróżnień graficznych). Kursywę stosować należy przede wszystkim do tytułów dzieł oraz wyróżnienia pojedynczych wyrazów obcojęzycznych.

3) Wymagane parametry: krój czcionki – Times New Roman, wielkość – 12 punktów w zasadniczym tekście, 10 punktów w przypisach, odstęp między liniami – pojedynczy.

4) Redakcja wymaga w osobnym pliku zestawienia bibliograficznego literatury wykorzystanej w artykule.

5) Zasady cytowania POBIERZ TUTAJ.

PROCEDURA RECENZYJNA

1) Redakcja Musica Ecclesiastica stosuje procedurę recenzowania artykułów naukowych zgodnie z procedurą double-blind review. Oznacza to, że autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości.

2) Wszelkie krytyczne uwagi recenzenta wymagają ustosunkowania do nich autora tekstu. Wszystkie przyjęte uwagi powinny być uwzględnione w korekcie pracy. W przypadku kontrowersji wymagana jest jasna i jednoznaczna argumentacja, wskazująca podstawy braku zgodności autora z opinią recenzenta. Materiał może być skierowany do druku wyłącznie w przypadku jednoznacznie pozytywnej recenzji.

3) Korespondencja pomiędzy autorami i recenzentami odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Redakcji Musica Ecclesiastica.

Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.