Stowarzyszenie Polskich Muzyków KościelnychStowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych

Wytyczne dla Autorów

Informacje ogólne
Do druku w „Musica Ecclesiastica” przyjmowane są opracowania typu: artykuł naukowy, recenzja publikacji, nagrania bądź wydarzenia, omówienie lub sprawozdanie w językach: polskim, angielskim, francuskim, włoskim, hiszpańskim lub niemieckim. W uzasadnionych przypadkach Redakcja może wyrazić zgodę na publikację w innym języku. Recenzja, omówienie i sprawozdanie będą dopuszczone do druku o ile dotyczą publikacji bądź wydarzenia, które zaistniało w okresie maksymalnie pięciu lat od roku, w którym ukazuje się tom „Musica Ecclesiastica” mający zawierać rzeczony materiał.

„Musica Ecclesiastica” obecnie nie publikuje materiałów nutowych. W uzasadnionych wypadkach jednak możliwy jest druk niewielkiego utworu (np. monodia z ewent. akompaniamentem), zwłaszcza przeznaczonego do upowszechnienia w praktyce parafialnej, po uprzednim zatwierdzeniu go przez kompetentne gremium. Możliwe jest natomiast wykorzystanie „Musica Ecclesiastica” jako kanału dystrybucji i promocji utworów muzycznych (własnych, nagrodzonych na konkursach kompozytorskich itp.). Materiał taki musi być wyraźnie oznaczony znakami zleceniodawcy, a sama inicjatywa wymaga zawarcia odrębnego porozumienia.

Redakcja „Musica Ecclesiastica” nie stosuje praktyki „predatory journal”. Oznacza to, że od Autorów na żadnym etapie procedury wydawniczej nie są pobierane żadne opłaty. Publikowanie w „ME” jest całkowicie bezpłatne. Nie ma również możliwości wykonania szybkiej, płatnej recenzji tekstu (tzw. rapid reviev).

Rocznik ukazuje się w miesiącach letnich. Materiały do druku należy przesłać do 30 kwietnia. Jest to moment "zamknięcia" numeru i jednocześnie maksymalny termin, w którym Redakcja powiadamia Autora o przyjęciu/nieprzyjęciu tekstu do publikacji i dalszym procedowaniu, zwykle jednak informacja taka jest przekazywana Autorowi w ciągu 60 dni od dnia złożenia kompletnej dokumentacji. Teksty nadesłane po 30 kwietnia zostaną zakwalifikowane do druku w roku następnym. W przypadku dużej liczby zgłoszonych tekstów, nawet przed upływem wskazanego terminu, Redakcja zastrzega sobie prawo publikacji w tomie następnym. Redakcja zastrzega sobie również prawo dokonania w przesłanym tekście korekty językowej, graficznej, formatowania itp. w zakresie niezbędnym do utrzymania spójności edytorskiej pisma bez konsultacji z Autorami.

Zgłoszenie tekstu do publikacji w „Musica Ecclesiastica” jest równoznaczne ze zgodą Autorów na umieszczenie pełnotekstowej wersji opracowania w bazach naukowych, w których rocznik funkcjonuje obecnie i w przyszłości. Wszystkie teksty w „Musica Ecclesiastica” publikowane są na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode
Przesłanie artykułu oznacza zgodę Autorów na udostępnienie jego treści na tej licencji. W przypadku artykułów współautorskich zgoda musi być udzielona przez wszystkich Autorów jednomyślnie, a Autor zgłaszający tekst jest wobec Redakcji reprezentantem wszystkich Autorów i zgłoszeniem tekstu do druku potwierdza posiadanie wszystkich niezbędnych pełnomocnictw.

Autorzy biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawną i majątkową za umieszczone w tekście materiały, które mogą być objęte odrębnymi prawami przynależnymi osobom trzecim. Redakcja nie pośredniczy w negocjacjach między Autorami i właścicielami tychże praw. W przypadku odkrycia naruszenia praw, o których mowa wyżej, nawet po opublikowaniu materiału, Redakcja wszczyna właściwe procedury administracyjne i prawne.

Wymagana dokumentacja
Autorzy zamierzający opublikować materiał w „Musica Ecclesiastica” powinien przesłać drogą elektroniczną następujące materiały i zawrzeć następujące informacje:
• kompletny tekst przygotowany według wymogów edytorskich (zob. niżej);
• afiliację (uczelnia, wydział lub instytut naukowy), bądź tylko miejscowość, w której mieszka lub działa Autor. Osoby duchowne dołączają odpowiedni skrót (s., ks., o.) oraz akronim zakonu;
• dane kontaktowe (adres korespondencyjny, e-mail lub telefon);
• autorzy tekstów naukowych powinni podać identyfikator ORCID. W przypadku pozostałych materiałów podanie identyfikatora jest wskazane, ale nie wymagane;
• pliki graficzne (o rozdzielczości min. 300 dpi) w oddzielnych plikach .jpg lub .tiff;
• znaki specjalne w oddzielnych plikach;
• streszczenie w języku kongresowym (wyjątkowo w innym);
• tłumaczenie tytułu artykułu na język kongresowy;
• słowa klucze (3-5) również z tłumaczeniem na język kongresowy;
• notę biograficzną (ukończone studia, uzyskane stopnie naukowe, aktualnie pełnione funkcje, zajmowane stanowiska, miejsce pracy) w języku polskim;
• zestawienie bibliografii wykorzystanej literatury. Uwaga: Zestawienie literatury to nie prosta kopia przypisów. O ile bowiem w przypisie podaje się konkretną stronę, to w zestawieniu literatury należy podać zakres stron całego cytowanego artykułu. Ponadto, w zestawieniu bibliografii należy podać pełne imię autora (nie inicjał, jak w przypisach).

Brak któregokolwiek elementu dokumentacji może opóźnić publikację nadesłanego materiału. Wraz z przesłaniem tekstu do publikacji Redakcja wymaga ponadto przesłania własnoręcznie podpisanych dwóch dokumentów (w formie skanu lub papierowej):
• oświadczenia etycznego – o tym, że autorstwo tekstu jest jasno określone (zapora ghostwriting), wykluczone przypisanie autorstwa osobom trzecim (guest authorship) a sam tekst jest oryginalny i nie był dotąd nigdzie publikowany ani nie jest rozważana taka możliwość. POBIERZ TUTAJ.
• oświadczenia majątkowego – o udzieleniu zgody na przeniesienie na SPMK majątkowych praw autorskich. POBIERZ TUTAJ.

Wymogi edytorskie
• format A4 MS Office (lub kompatybilny);
• tekst wyjustowany (także w przypisach);
• krój czcionki – Times New Roman 12 pkt. w zasadniczym tekście, 10 pkt. w przypisach;
• odstęp między liniami pojedynczy, wcięcie pierwszego wiersza automatyczne;
• formatowanie należy ograniczyć do podstawowych kodów. Należy używać podstawowej odmiany czcionki (bez podkreśleń, pogrubień i innych wyróżnień). Kursywę stosować należy do tytułów dzieł oraz wyróżnienia fraz obcojęzycznych;
• każdy obiekt wstawiony powinien być wyśrodkowany, podpisany i oddzielnie numerowany (fot. 1, tab. 1, przykł. 1, itp.);
• format daty: dd. mm. rrrr (rozdzielające kropki i spacje, np. 25. 01. 2020);
• przypisy dolne, numeracja ciągła;
• zasady cytowania POBIERZ TUTAJ.

Nieuwzględnienie któregokolwiek z powyższych wymogów może być przyczyną opóźnienia a w skrajnym przypadku skutkować odmową publikacji. Dla wygody Autorów zamieszczamy podstawowy szablon tekstu – w większości przypadków wystarczy skopiować treść i wkleić we właściwe miejsca. POBIERZ TUTAJ.

PROCEDURA RECENZYJNA
Redakcja „Musica Ecclesiastica” stosuje zasady recenzowania artykułów naukowych zgodnie z procedurą „double-blind peer review”. Oznacza to, że Autorzy i Recenzenci nie znają swoich tożsamości. Korespondencja pomiędzy Autorami i Recenzentami odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Redakcji „Musica Ecclesiastica”.

Recenzenci otrzymują tekst oczyszczony z metadanych mogących ujawnić tożsamość Autora. W przypadku recenzji tekstu, z którego nie ma możliwości usunięcia danych identyfikujących Autora, zgoda na wykonanie recenzji oznacza, że Recenzent nie pozostaje z Autorem w konflikcie interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między Recenzentem i Autorem bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo do drugiego stopnia, związki prawne, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji.

Od rocznika 2014 nazwiska Recenzentów są zbiorczo ujawniane na stronie redakcyjnej zarówno w wersji papierowej jak i cyfrowej.

Na Recenzenta może być powołana osoba ze stopniem co najmniej doktora i adekwatnym dorobkiem naukowym. Wyboru Recenzenta dokonuje Redaktor Naczelny, w uzasadnionych przypadkach konsultując z Kolegium Redakcyjnym proponowaną osobę.

Recenzja wykonywana jest na formularzu składającym się z tabeli punktowej oraz części opisowej.

Wszelkie krytyczne uwagi Recenzenta wymagają ustosunkowania się do nich Autora tekstu. W przypadku kontrowersji wymagana jest jasna i jednoznaczna argumentacja, wskazująca podstawy braku zgodności Autora z opinią Recenzenta.

Decyzja Recenzenta jest wiążąca dla Redakcji. Materiał może być skierowany do druku wyłącznie po uzyskaniu pozytywnej recenzji. W przypadku recenzji negatywnej procedura zostaje zakończona i nie jest powoływany następny Recenzent.

Recenzentowi pod odpowiedzialnością prawną nie wolno wykorzystać informacji z recenzowanego materiału przed jego publikacją.

Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.