Stowarzyszenie Polskich Muzyków KościelnychStowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych

Ordynacja wyborcza

Ordynacja wyborcza

Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych

 


§ 1. Przepisy wstępne

1. Niniejsza ordynacja została sporządzona dla potrzeb przeprowadzania wyborów do władz

Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych.

2. Ordynacja dotyczy wyborów na następujące funkcje określone w Statucie Stowarzyszenia:

a. Prezesa Zarządu SPMK,

b. Członków Zarządu SPMK,

c. Członków Komisji Rewizyjnej SPMK,

d. Członków Komisji Kwalifikacyjnej SPMK.

3. Celem niniejszej ordynacji jest wprowadzenie dobrych praktyk związanych z trybem

zgłaszania kandydatów do władz SPMK i przeprowadzania postępowania wyborczego.

4. W przypadku konfliktu zapisów pierwszeństwo przed zapisami niniejszej Ordynacji ma Statut SPMK oraz przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach i inne przepisy prawa polskiego.

 


§ 2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia wyborczego

1. Walne Zgromadzenie wyborcze jest zwoływane przez Zarząd.

2. Zarząd powiadamia o terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad Walnego Zgromadzenia wyborczego wszystkich członków co najmniej 30 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

3. W pierwszym terminie Walnego Zgromadzenia wyborczego decyzje zapadają w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W drugim terminie, wyznaczanym o godzinę później tego samego dnia, uchwały podejmowane są bez względu na liczbę uczestników.

 


§ 3. Decyzje Walnego Zgromadzenia wyborczego

1. Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych dokonuje wyboru prezesa większością bezwzględną, tzn. 50% głosów wyborczych plus jeden głos.

2. Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi większością bezwzględną, tzn. 50% głosów wyborczych plus jeden głos.

3. Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych dokonuje wyboru Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Kwalifikacyjnej zwykłą większością głosów.

4. Głosowania personalne są tajne – głos oddaje się na specjalnie przygotowanych do tego kartach wyborczych z pieczęcią SPMK.

5. Głosowania inne niż personalne – głos oddaje się przez podniesienie ręki.

 


§ 4. Dokumentacja Walnego Zgromadzenia wyborczego

1. Przebieg Walnego Zgromadzenia wyborczego protokołuje sekretarz ustępującego Zarządu.

2. Protokół sygnuje sporządzający go sekretarz, prezes ustępujący oraz prezes nowo wybrany.

3. Jeżeli Walne Zgromadzenie wyborcze wybiera ustępującego prezesa na drugą kadencję, protokół sygnuje ustępujący przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz komisja skrutacyjna.

4. Integralną częścią dokumentacji Walnego Zgromadzenia wyborczego są także: protokół Komisji Rewizyjnej podpisany przez wszystkich członków tej Komisji oraz karty wyborcze.

 


§ 5. Bezpośrednie przygotowanie Walnego Zgromadzenia do głosowania

1. Walne Zgromadzenie wyborcze prowadzi ustępujący prezes lub osoba przez niego wskazana.

2. Walne Zgromadzenie wyborcze rozpoczyna się od odczytania protokołu Komisji Rewizyjnej SPMK, która przedstawia Walnemu Zgromadzeniu wyborczemu sprawozdanie i ocenę działań ustępującego Zarządu.

3. Po wysłuchaniu sprawozdania Walne Zgromadzenie wyborcze udziela ustępującemu Zarządowi absolutorium.

4. Walne Zgromadzenie powołuje komisję skrutacyjną.

5. Komisja skrutacyjna składa się z 3 osób.

6. Osoby kandydujące do Zarządu i statutowych komisji nie mogą być członkami komisji skrutacyjnej.

 


§ 6. Wybory prezesa

1. Walne Zgromadzenie wyborcze zgłasza kandydatów na prezesa Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych.

2. Osoba zgłaszająca kandydata przedstawia go i uzasadnia tę kandydaturę.

3. Po zakończeniu zgłaszania kandydatur, ustępujący prezes udziela głosu kandydatom.

4. Odbywa się głosowanie.

5. Wyborca oddaje głos wypisując na karcie do głosowania nazwisko kandydata.

6. Jeżeli w pierwszej turze głosowania żaden z kandydatów nie otrzymuje bezwzględnej większości głosów, przeprowadza się kolejne głosowanie.

7. W drugiej turze udział biorą dwaj kandydaci, którzy otrzymali najwyższą liczbę głosów.

8. Nowo wybrany prezes zabiera głos.

 


§ 7. Wybory członków Zarządu

1. Nowo wybrany prezes ma prawo jako pierwszy zgłosić kandydatów na członków Zarządu.

2.  Kandydatów na członków Zarządu zgłasza także Walne Zgromadzenie wyborcze.

3. Odbywa się głosowanie.

4. Wyborca oddaje głos wypisując na karcie do głosowania 7 nazwisk osób kandydujących.

5. Głosy z mniejszą liczbą nazwisk są ważne.

6. Głosy z większą liczbą nazwisk są nieważne.

7. Do Zarządu wchodzi 7 osób, które w kolejności otrzymały najwyższą liczbę głosów.

 


§ 8. Wybory Komisji Rewizyjnej

1. Walne Zgromadzenie wyborcze zgłasza kandydatów do Komisji Rewizyjnej.

2. Odbywa się głosowanie.

3. Wyborca głosuje wypisując na karcie do głosowania 3 nazwiska osób kandydujących.

4. Głosy z mniejszą liczbą nazwisk są ważne.

5. Głosy z większą liczbą nazwisk są nieważne.

6. Do Komisji Rewizyjnej wchodzi 3-5 osób, które w kolejności otrzymały najwyższą liczbę głosów.

7. Kandydat, który otrzymał najwyższą liczbę głosów zostaje przewodniczącym Komisji Rewizyjnej.

 


§ 9. Wybory Komisji Kwalifikacyjnej

1. Walne Zgromadzenie wyborcze zgłasza kandydatów do Komisji Kwalifikacyjnej.

2. Odbywa się głosowanie.

3. Wyborca głosuje wypisując na karcie do głosowania 3 nazwiska osób kandydujących.

4. Głosy z mniejszą liczbą nazwisk są ważne.

5. Głosy z większą liczbą nazwisk są nieważne.

6. Do Komisji Kwalifikacyjnej wchodzi 3-5 osób, które w kolejności otrzymały najwyższą liczbę głosów.

7. Zgodnie z Art. 19 Statutu SPMK, na pierwszym posiedzeniu Komisja Kwalifikacyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

 


§ 10. Zakończenie Walnego Zgromadzenia wyborczego

1. Głos zabiera ustępujący prezes.

2. Głos zabiera nowo wybrany prezes.

3. Nowo wybrany prezes ogłasza pierwsze spotkania Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Kwalifikacyjnej.

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.