Stowarzyszenie Polskich Muzyków KościelnychStowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych

Składki członkowskie

1. Zgodnie ze statutem SPMK członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek: (…) regularnie opłacać składki (art. 9, p. 6).

2. Wysokość składki członkowskiej ustala Zarząd SPMK, podając ją do wiadomości wszystkim członkom.

3. Od 2001 r. do 2020 r. wysokość składki członkowskiej wynosiła 60 PLN. Od 2021 r. Zarząd SPMK ustala wysokość składki członkowskiej na 80 PLN (uchwała z dnia 04.02.2020 r.).

4. Składkę należy uiścić w formie przelewu bankowego na konto SPMK. Należy zaznaczyć rok, za który uiszcza się składkę.

5. Zgodnie ze statutem SPMK skreślenie z listy członków Stowarzyszenia może nastąpić również w trybie wykluczenia przez Zarząd: (…) za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez trzy lata (art. 14, par. 2, p. 3).

6. Osoby zalegające ze składką 3 lata i dłużej zostają upomniane przez Zarząd dwukrotnie w formie pisemnej. W trzecim upomnieniu Zarząd wyznacza termin, po przekroczeniu którego osoba automatycznie skreśla się z listy członków SPMK.

7. Członkowie SPMK, którzy ukończyli 75. rok życia, informują pisemnie  o tym fakcie Zarząd, po czym zostają dożywotnio zwolnieni z konieczności uiszczania składki członkowskiej.

8. Członkowie SPMK, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, informują pisemnie o tym fakcie Zarząd, który może zwolnić ich z konieczności uiszczenia składki członkowskiej. Zwolnienie dotyczy wyłącznie jednego roku kalendarzowego i w uzasadnionych przypadkach może zostać ponowione na podstawie kolejnej prośby pisemnej.

9. Członkowie - kandydaci nie są zobowiązani do opłacania składek członkowskich (uchwała z dnia 04.02.2020 r.).

10. Bez względu na miesiąc, w którym kandydat otrzymał status członka zwyczajnego, uiszcza on pełną kwotę za rok, w którym został przyjęty w poczet członków SPMK (uchwała z dnia 04.03.2020 r.).

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.