Stowarzyszenie Polskich Muzyków KościelnychStowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych

Statut

Statut
Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

Art. 1.

1.      Stowarzyszenie o nazwie „Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu:

1)    troskę o dobro i piękno muzyki sakralnej,
2)    badanie, kultywowanie i upowszechnianie muzyki sakralnej,
3)    rozwijanie i promowanie wszelkich inicjatyw, postaw i działań sprzyjających podnoszeniu ogólnego poziomu kultury muzycznej,
4)    działanie na rzecz środowiska członkowskiego, jego integracji i jego potrzeb,
5)    Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych i regionalnych w zakresie kultury muzycznej,
6)    Organizowanie edukacji i wychowania za pomocą muzyki,
7)    Animowanie kultury i sztuki muzycznej oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa regionalnego i narodowego.

2.     Stowarzyszenie jest prywatnym stowarzyszeniem wiernych, zatwierdzonym przez Konferencję Episkopatu Polski.

3.     Stowarzyszenie kieruje się przepisami prawa kanonicznego i podlega nadzorowi władzy kościelnej, zgodnie z kan. 305 KPK.

4.     Asystent kościelny Stowarzyszenia jest mianowany na wniosek Zarządu przez Konferencję Episkopatu Polski na 5 lat, z możliwością mianowania na kolejne kadencje. Kandydat musi uzyskać pisemną zgodę swojego Przełożonego.

5.      Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

6.      Stowarzyszenie ma prawo używać własnych pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

Art. 2.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Opole.

 

Art. 3.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

 

Art. 4

1.      Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2.      Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej, z zachowaniem stosownych przepisów prawa państwowego.

 

Art. 5.

1. Stowarzyszenie realizuje swe cele zgodnie z wolą i potrzebami swoich członków przez:

1)    wypowiadanie się w istotnych kwestiach dotyczących muzyki sakralnej,
2)    promowanie zasad odnowionej liturgii,
3)    wydawanie opinii na temat kompozycji liturgicznych oraz wydarzeń powiązanych z wykonywaniem muzyki sakralnej,
4)    wydawanie publikacji,
5)    organizację kongresów, sympozjów, odczytów propagujących i wyjaśniających muzykę sakralną,
6)    współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie uprawiania muzyki sakralnej,
7)    doradztwo i pomoc organizacyjną oraz kształcenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia,
8)    współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,
9)    inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia.

2.      Stowarzyszenie, realizując swe cele, opiera się na społecznej pracy swych członków.

3.      Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub korzystać z usług dostępnych na rynku.

4.      Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą z zachowaniem odpowiednich przepisów prawa państwowego.

 

Rozdział 2

Członkowie Stowarzyszenia

Art. 6.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1)     zwyczajnych,
2)     kandydatów,
3)     honorowych,
4)     wspierających.

 

Art. 7.

1.      Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być praktykujący katolicy związani z uprawianiem muzyki sakralnej, posiadający wyższe wykształcenie muzyczne lub muzykologiczne.

2.      W uzasadnionych wypadkach Zarząd ma prawo przyjąć na członka zwyczajnego Stowarzyszenia osobę nie spełniającą kryterium art. 7 pkt 1.

3.      Kandydat na członka Stowarzyszenia składa Zarządowi pisemny wniosek o przyjęcie, poparty przez co najmniej dwóch członków zwyczajnych.

4.      Członkami honorowymi Stowarzyszenia mogą zostać osoby fizyczne lub prawne szczególnie zasłużone dla muzyki sakralnej w Polsce.

5.      Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne.

 

Art. 8.

Członkostwo zwyczajne Stowarzyszenia uzyskuje się na wniosek Komisji Kwalifikacyjnej uchwałą Zarządu Stowarzyszenia podjętą większością głosów.

 

Art. 9.

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek:

1)     swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
2)     dbać o jego dobre imię,
3)     zabiegać o dobrą opinię społeczną i klimat wokół środowiska związanego z instytucjami uprawiającymi muzykę sakralną,
4)     popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
5)     przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa  państwowego i kościelnego oraz postanowień Statutu Stowarzyszenia,
6)     regularnie opłacać składki.

 

Art. 10.

Członek zwyczajny ma prawo brać udział w życiu i w działalności Stowarzyszenia, a w szczególności:

1)     przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze.
2)     może wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,
3)     korzystać z lokali Stowarzyszenia,
4)     korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,
5)     korzystać z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków,
6)     korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

 

Art.11.

1.      Członkowie – kandydaci nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego oraz innych praw wynikających ze Statutu (art. 10 pkt 1-6). W obradach Walnego Zgromadzenia członkowie – kandydaci mają prawo zabrać głos doradczy.

2.      Członkowie – kandydaci przyjmowani są przez Zarząd Stowarzyszenia na określony czas. Jeśli w tym okresie nie spełnią warunków kwalifikujących ich do członkostwa zwyczajnego, mogą zostać, na wniosek Komisji Kwalifikacyjnej, pozbawieni członkostwa przez Zarząd.

 

Art. 12.

Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu. Członkowie honorowi nie płacą składek członkowskich. W obradach Walnego Zgromadzenia członkowie honorowi mają prawo zabrać głos doradczy.

 

Art. 13.

1.      Członkami wspierającymi mogą zostać osoby fizyczne i prawne poprzez pisemne złożenie oświadczenia Zarządowi, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.

2.      W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego.

3.      Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem.

4.      Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionym w art. 10 pkt 2-6.

5.      W obradach Walnego Zgromadzenia członkowie wspierający mają prawo zabrać głos doradczy.


Art. 14.

1. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez pisemną rezygnację złożoną do Zarządu.

2. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia może nastąpić również w trybie wykluczenia przez Zarząd:

1)     za działalność sprzeczną ze Statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
2)     za nieusprawiedliwione uchylanie się od udziału w pracach Stowarzyszenia,
3)     za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez trzy lata,
4)     na pisemny, umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych w pkt. 1 i 2,
5)     z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia Sądu.

 

Art. 15.

1.      Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia co do wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia na co najmniej 14 dni przed terminem obrad.

2.      Uchwała Walnego Zgromadzenia dotycząca wykluczenia jest ostateczna.

 

Rozdział 3

Władze Stowarzyszenia

Art.16.

1. Władzami Stowarzyszenia są:

1)     Walne Zgromadzenie Członków,
2)     Zarząd,
3)     Komisja Kwalifikacyjna,
4)     Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata. Każdy członek Zarządu ma prawo być wybierany na kolejne kadencje.

3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeżeli postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

 

Art. 17.

1.      Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.

2.      Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd co najmniej raz na dwa lata lub częściej na pisemny, uzasadniony wniosek przynajmniej ½ członków Komisji Rewizyjnej. Zarząd powiadamia o terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad Walnego Zgromadzenia wszystkich członków co najmniej 30 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

3.      W pierwszym terminie uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W drugim terminie, wyznaczanym o godzinę później tego samego dnia, uchwały są podejmowane większością głosów bez względu na liczbę uczestników.

4.      W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz, z głosem doradczym, członkowie – kandydaci, członkowie honorowi, członkowie wspierający i zaproszeni goście.

5.      Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1)     uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
2)     uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
3)     udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
4)     wybór członków Zarządu, Komisji Kwalifikacyjnej i Komisji Rewizyjnej,
5)     uchwalanie zmian Statutu,
6)        podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
7)     rozpatrywanie odwołań od uchwal Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
8)     rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,
9)      powołanie ad casum, celem rozpatrywania spraw spornych specjalnej Komisji złożonej co najmniej z 3 członków.

6.      Uchwały w sprawie zmiany Statutu, odwołania Prezesa, członków Zarządu, Komisji Kwalifikacyjnej, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązania Stowarzyszenia w pierwszym terminie dokonuje się przy obecności ponad połowy członków Walnego Zgromadzenia; w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.

 

Art. 18.

1.      Prezesa powołuje i odwołuje w osobnym głosowaniu Walne Zgromadzenie na 4-letnią kadencję.

2.      Zarząd Stowarzyszenia składa się z 6-8 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.

3.      W skład Zarządu wchodzi Prezes, Wiceprezes, Skarbnik, Sekretarz oraz 2-4 członków Zarządu.

4.      Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.

5.      Stowarzyszenie reprezentuje na zewnątrz Prezes lub Wiceprezes.

6.      Do kompetencji Zarządu należy:

1)     przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
2)     reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
3)     kierowanie bieżącymi pracami Stowarzyszenia,
4)     podejmowanie inicjatyw związanych ze statutową działalnością Stowarzyszenia,
5)     zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
6)     ustalanie wysokości składek członkowskich.

7.      Zarząd przedstawia Komisji Rewizyjnej sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia nie później niż 30 dni przed pierwszym terminem rozpoczęcia obrad.

 

Art. 19.

1.      Komisja Kwalifikacyjna składa się z 3-5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.

2.      Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

3.      Komisja podejmuje uchwały w obecności przynajmniej 3 członków Komisji, w tym Przewodniczącego.

4.      Komisję zwołuje Przewodniczący w miarę napływających spraw do rozpatrzenia.

5.      Uchwały zapadają większością głosów.

6.      Do kompetencji Komisji Kwalifikacyjnej należy:

1)    wnioskowanie do Zarządu o przyjęcie osób ubiegających się o członkostwo,
2)    występowanie z wnioskami w sprawach zmiany stopni członkowskich z inicjatywy Komisji lub na wniosek osób
zainteresowanych.
3)    określenie czasu stażu dla członków – kandydatów, w którym kandydat powinien spełnić warunki konieczne do
zyskania członkostwa zwyczajnego,
4)    występowanie z wnioskami o wykluczenie z grona członków Stowarzyszenia członków – kandydatów, którzy przekroczyli określony czas trwania stażu.

7.      Uchwały Komisji Kwalifikacyjnej są przedstawiane Zarządowi, który podejmuje ostateczną decyzję.

 

Art. 20.

1.      Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.

2.      W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i 1-3 członków.

3.      Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1)    zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,
2)    kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
3)    występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia,
4)    dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami prawa,
5)    składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielania absolutorium Zarządowi.

 

Rozdział 4

Majątek Stowarzyszenia

Art. 21.

Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, dotacji, darowizn, spadków, zapisów oraz z dochodów z własnej działalności statutowej.

 

Art. 21 a.

Statutowa działalność może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub odpłatna. Działalność odpłatna będzie polegać na:

– prowadzeniu działalności edukacyjnej, szkoleniowej,
– organizowaniu sympozjów i konferencji naukowych,
– promocji kultury muzycznej,
– publikacji wydawnictw muzyczno-liturgicznych,
– publikacji periodyków Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych.

Działalność nieodpłatna będzie polegać na:

– prowadzeniu działalności edukacyjnej, szkoleniowej, organizowaniu sympozjów i konferencji naukowych,
– promocji kultury muzycznej,
– publikacji wydawnictw muzyczno-liturgicznych.

 

Art. 22.

Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia dysponuje Zarząd.

 

Art. 23.

Za okres składkowy uznaje się 1 rok kalendarzowy.

 

Art. 24.

Do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes lub Skarbnik jednoosobowo.

 

Art. 25.

Zobowiązania, których wysokość przekracza dwukrotne minimalne miesięczne wynagrodzenie brutto, muszą uzyskać aprobatę Zarządu.

 

Art. 26.

W dysponowaniu środkami materialnymi Stowarzyszenie wypełnia wolę ofiarodawców, zgodnie z przepisem kan. 1267 § 3 KPK oraz przestrzega innych przepisów, w szczególności kan. 1282, kan. 1284 § 1 i kan. 1290 KPK.

 

Rozdział 5

Likwidacja Stowarzyszenia

Art. 27.

Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa. Uchwała ta podlega zatwierdzeniu przez Konferencję Episkopatu Polski

 

Art. 28.

1.     W razie rozwiązania Stowarzyszenia jego dokumentację należy przekazać Sekretarzowi Konferencji Episkopatu Polski.

2.     W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia całość jego dóbr materialnych przechodzi na własność Konferencji Episkopatu Polski.

 

Art. 29.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.

 

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

Art. 30.

Statut Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Konferencję Episkopatu Polski oraz zatwierdzeniu go przez Sąd Rejonowy w Opolu.


 

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.