Stowarzyszenie Polskich Muzyków KościelnychStowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych

Procedura recenzyjna

Redakcja „Musica Ecclesiastica” stosuje zasady recenzowania artykułów naukowych zgodnie z procedurą „double-blind peer review”. Oznacza to, że Autorzy i Recenzenci nie znają swoich tożsamości. Korespondencja pomiędzy Autorami i Recenzentami odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Redakcji „Musica Ecclesiastica”.
Recenzenci otrzymują tekst oczyszczony z metadanych mogących ujawnić tożsamość Autora. W przypadku recenzji tekstu, z którego nie ma możliwości usunięcia danych identyfikujących Autora, zgoda na wykonanie recenzji oznacza, że Recenzent nie pozostaje z Autorem w konflikcie interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między Recenzentem i Autorem bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo do drugiego stopnia, związki prawne, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji.
Od rocznika 2014 nazwiska Recenzentów są zbiorczo ujawniane na stronie redakcyjnej zarówno w wersji papierowej jak i cyfrowej.
Na Recenzenta może być powołana osoba ze stopniem co najmniej doktora i adekwatnym dorobkiem naukowym. Wyboru Recenzenta dokonuje Redaktor Naczelny, w uzasadnionych przypadkach konsultując z Kolegium Redakcyjnym proponowaną osobę.
Recenzja wykonywana jest na formularzu składającym się z tabeli punktowej oraz części opisowej.
Wszelkie krytyczne uwagi Recenzenta wymagają ustosunkowania się do nich Autora tekstu. W przypadku kontrowersji wymagana jest jasna i jednoznaczna argumentacja, wskazująca podstawy braku zgodności Autora z opinią Recenzenta.
Decyzja Recenzenta jest wiążąca dla Redakcji. Materiał może być skierowany do druku wyłącznie po uzyskaniu pozytywnej recenzji. W przypadku recenzji negatywnej procedura zostaje zakończona i nie jest powoływany następny Recenzent.
Recenzentowi pod odpowiedzialnością prawną nie wolno wykorzystać informacji z recenzowanego materiału przed jego publikacją.

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.